Compliance ve ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Společnost věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Tato pravidla jsou v souladu se zásadami  Governance, Risk & Compliance koncernu VW a skupiny ŠKODA AUTO. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř společnosti. Společnost navenek i dovnitř komunikuje, že její chování v obchodních i dalších vztazích je v souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí.

Kontaktní e-mail: compliance@sko-energo.cz.

Etický kodex

Kodex chování představuje společný soubor pokynů pro společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. Pomáhá všem zaměstnancům dodržovat stávající pravidla a předpisy a nabízí poradenství, radu a podporu. Kodex se zaměřuje především na odpovědnost každého zaměstnance za dodržování pravidel etického chování.

Dobrá pověst společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s naším etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Etický kodex se stal nedílnou součástí firemní kultury. Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. motivuje i své obchodní partnery, aby výše uvedené principy přijali za vlastní.

Etický kodex se vztahuje jak na zákonná ustanovení, tak na vnitřní pravidla a je rozdělen do pěti hlavních částí:

 • Naše odpovědnost za Compliance
 • Naše odpovědnost jako člena společnosti
 • Naše odpovědnost jako obchodního partnera
 • Naše odpovědnost na pracovišti
 • Podpora

ŠKO-ENERGO je součástí koncernu Volkswagen a navazuje na Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (Etický kodex pro obchodní partnery).

Systém pro zpracování podnětů

Jednání v souladu s platnými právními a interními předpisy představuje pro koncern Volkswagen a jeho společnosti jednu z nejvyšších priorit. Systém pro zpracování podnětů ve společnosti nabízí zaměstnancům ŠKO-ENERGO, obchodním partnerům a dalším osobám, které mají důvodné podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů v naší společnosti, diskrétní a spolehlivou možnost jak na takové jednání upozornit. Systém pro zpracování podnětů se řídí zásadami, kterými jsou především bezpečnost, spravedlivost a důvěra. Tyto zásady platí stejně pro oznamovatele jako pro osoby dotčené v podnětu. Cílem Systému pro zpracování podnětů ve společnosti je především zamezit možným škodám, které by mohly v případě porušování platných právních a interních pravidel vzniknout naší společnosti, jejím zaměstnancům či obchodním partnerům.

Zpracování podnětů ve společnosti se řídí následujícími zásadami:

 • Oznamovatel může svůj podnět nahlásit kdykoliv a v jakémkoliv jazyce.
 • Oznamovatel si může vybrat z několika různých způsobů pro nahlášení podnětů (viz níže).
 • Oznamovatel může podnět nahlásit anonymně či pod svým jménem.
 • Při zpracování podnětu ve společnosti je dodržována maximální diskrétnost (princip „need to know“).
 • Vyšetřování je zahájeno po zohlednění skutečností uvedených v podnětu a po pečlivém posouzení důvodného podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Podněty jsou prověřovány spravedlivě, ve stanovených lhůtách a s ohledem na sensitivitu informací.
 • Osoba, která nahlásí podnět, má právo na ochranu oznamovatele ze strany společnosti dle příslušné interní normy.
 • S osobami dotčenými v podnětu je jednáno spravedlivě, a dokud není potvrzeno podezření uvedené v podnětu a není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů, jsou tyto osoby považovány za nevinné.
 • Za závažné porušení platných právních předpisů a/nebo interních předpisů je považováno takové jednání, které závažným způsobem poškozuje zejména finanční zájmy nebo zájmy spojené s dobrou pověstí koncernu VW nebo některé z jeho koncernových společností nebo u něhož došlo v závažné míře k porušení základních etických hodnot koncernu VW.
 • Zaměstnanci v managementu jsou povinni vždy ohlásit podezření na závažné porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Zneužití Systému pro zpracování podnětů není tolerováno a je považováno za závažné porušení platných předpisů a zásad Systému pro zpracování podnětů ve společnosti.

Oznamovatelům jsou k dispozici následující možnosti, jak mohou své podněty podávat (a to kdykoliv a v jakémkoliv jazyce):

 • Osobně Centrálnímu prošetřovacímu orgánu pro řešení podnětů v koncernu Volkswagen*

  Central Investigation Office (K-ICW)

  Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)
 • Poštou na adresu

  Central Investigation Office Box 1717 38436 Wolfsburg (downtown), Germany
 • Telefonicky

  na bezplatnou linku +800 444 46300 (dostupnost 24x7 vč. možnosti komunikace v českém jazyce)**

  V případě, že poskytovatel služeb nepodporuje výše uvedenou bezplatnou linku, lze podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle +49 5361 946300 (nejedná se o bezplatnou linku).
 • Kontaktováním Ombudsmanů (externí advokáti)

  • Jedná se o externí neutrální advokáty jmenované koncernem Volkswagen, kteří jsou k dispozici oznamovatelům pro příjem podnětů.
  • Služby ombudsmanů jsou dostupné v různých jazycích vč. češtiny.
  • Ombudsman podléhá jakožto advokát povinnosti mlčenlivosti, dle domluvy s oznamovatelem proto postupuje pouze ty informace, které chce oznamovatel dále předat Centrálnímu prošetřovacímu orgánu.
  • Identitu oznamovatele předá Ombudsman dále jen tehdy, jestliže si to oznamovatel výslovně přeje. Ombudsman nikdy sám neprovádí vyšetřování, nýbrž pouze prověřuje oznámení z hlediska jejich opodstatněnosti a hodnověrnosti.
  • Kontaktní detaily ombudsmanů naleznete na následujících webových stránkách:

Další informace o Centrálním systému pro zpracování podnětů v koncernu Volkswagen naleznete na následující webové stránce:

https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html.

*) V takovém případě si prosím v předstihu sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de.

**) V případě technických problémů s dostupností uvedené telefonní linky prosím použijte ostatní dostupné kontakty pro hlášení podnětů.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti