Compliance ve společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. a oznamování protiprávních a jiných nežádoucích jednání

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. („společnost ŠKO-ENERGO“) věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Tato pravidla jsou v souladu se zásadami Governance, Risk & Compliance koncernu VW a skupiny Škoda Auto. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř společnosti. Společnost navenek i dovnitř komunikuje, že její chování v obchodních i dalších vztazích je v souladu se všemi etickými a právními pravidly, včetně pravidel hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí.

Etický kodex

Etický kodex pomáhá všem zaměstnancům dodržovat stávající pravidla a předpisy a nabízí jim poradenství a podporu. Motivuje zaměstnance i členy orgánů společnosti ŠKO-ENERGO k dodržování pravidel etického chování i právních předpisů. Dobrá pověst společnosti ŠKO-ENERGO je totiž zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s etickými pravidly a všemi právními předpisy.

Etický kodex se stal nedílnou součástí firemní kultury. Společnost ŠKO-ENERGO motivuje i své obchodní partnery, aby výše uvedené principy přijali za vlastní.

Etický kodex se vztahuje jak na dodržování zákonných ustanovení, tak vnitřních pravidel, a je rozdělen do pěti hlavních částí:

 • Naše odpovědnost za compliance,
 • Naše odpovědnost jako člena společnosti,
 • Naše odpovědnost jako obchodního partnera,
 • Naše odpovědnost na pracovišti, a
 • Podpora.

Společnost ŠKO-ENERGO je součástí koncernu Volkswagen a navazuje na Požadavky koncernu Volkswagen na udržitelný rozvoj ve vztazích s obchodními partnery (Etický kodex pro obchodní partnery).

Oznamovací linka společnosti ŠKO-ENERGO

Je zásadní, aby případná nežádoucí jednání byla včas odhalena, důsledně prošetřena a spravedlivě vyřešena. Proto společnost ŠKO-ENERGO zavedla oznamovací linku, prostřednictvím které je možné nežádoucí jednání ve společnosti ŠKO-ENERGO ohlásit. Oznámení je možné učinit i anonymně.

Oznamovací linka funguje jednak jako vnitřní oznamovací systém společnosti ŠKO-ENERGO v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v aktuálním znění („Zákon o ochraně oznamovatelů“), a jednak i jako prostředek pro podání jiných oznámení. Tato „jiná oznámení“ sice nebudou vyřizována v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů, ale i přesto se jimi budeme důsledně, spravedlivě a se vší vážností zabývat.

Veškerá oznámení budou přijata tzv. příslušnými osobami, což jsou vybraní pracovníci společnosti ŠKO-ENERGO, kteří Vaše hlášení dále třídí a v závislosti typu učiněného oznámení buď posuzují jeho důvodnost (pokud se jedná o oznámení přijímané a řešené v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů), nebo jej postoupí patřičnému pracovníkovi, do jehož působnosti daná záležitost spadá (pokud se jedná o „jiné oznámení“).

Pokud budou našim vedoucím pracovníkům (počínaje okruhem managementu a výše) známy konkrétní informace o závažných porušeních pravidel, jsou tito vedoucí pracovníci povinni jít příkladem a takové podezření neprodleně nahlásit na příslušných místech.

Oznamování protiprávních jednání v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů

S ohledem na výše popsané principy a zásady společnost ŠKO-ENERGO důsledně dbá na dodržování povinností, které jí ukládá Zákon o ochraně oznamovatelů. S podanými oznámeními bude nakládáno důvěrně a v souladu s citovaným zákonem i s vnitřními předpisy společnosti ŠKO-ENERGO. S anonymními oznámeními bude, pakliže to umožní povaha věci, nakládáno stejně jako s oznámeními, z nichž lze totožnost oznamovatele dovodit.

Co je možné oznámit?

V režimu Zákona o ochraně oznamovatelů můžete vyjádřit své obavy a sdělit nám informace, o nichž se domníváte, že vykazují prvky protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti ŠKO-ENERGO, a které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
  • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
  • daně z příjmů právnických osob,
  • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
  • ochrany spotřebitele,
  • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
  • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
  • ochrany životního prostředí,
  • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
  • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
  • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
  • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
  • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
  • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
  • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Kdo může oznámení učinit?

Společnost ŠKO-ENERGO v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů přijímá oznámení od každého jednotlivce, který byl nebo je zaměstnancem společnosti ŠKO-ENERGO, osobou vykonávající ve společnosti ŠKO-ENERGO odbornou praxi, stáž nebo dobrovolnickou činnost a dále také uchazečem o zaměstnání či výkon odborné praxe, stáže nebo dobrovolnické činnosti.

Společnost ŠKO-ENERGO vylučuje přijímání oznámení v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů od jiných než zmíněných osob, a to v souladu s § 9 odst. 2 písm. a) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Kdokoli může oznámení výše popsaných jednání podat v režimu podávání “jiných oznámení”.

Jak a kam podat oznámení?

Oznámení je možné učinit prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému (oznamovací linky), a to ke kterékoliv příslušné osobě některým z následujících způsobů:

 • telefonicky, přičemž příslušné osoby jsou dostupné na telefonním čísle 734 264 331 v pracovní dny od 8 do 15 hodin,
 • na žádost oznamovatele osobně u příslušné osoby, přičemž požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení tímto způsobem přijmout přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal,
 • e-mailem: oznameni@sko-energo.cz,
 • poštou na adresu ŠKO-ENERGO, s.r.o., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, k rukám příslušné osoby – jméno příslušné osoby je třeba uvést na obálce!

Příslušné osoby:
Příslušná osoba 1: Mgr. Marcela Kubínová
Příslušná osoba 2: Mgr. Pavlína Fraňková
Příslušná osoba 3: Mgr. Petr Fojtek

Co by mělo oznámení obsahovat?

Pro řádné šetření je vhodné, aby oznámení obsahovalo alespoň tyto základní informace:

 • jméno(a) a příjmení dotčené(ých) osob(y),
 • jméno(a) a příjmení svědk(a)ů,
 • datum, čas a místo incidentu(ů),
 • podrobnosti o jakémkoli důkazu,
 • dotčené peněžní prostředky nebo jiná aktiva,
 • souhlas/nesouhlas s poskytnutím oznámení dalším osobám, které budou na žádost příslušné osoby prověřovat důvodnost oznámení a ověřovat porušení (např. nezávislým poradcům, jako například externím advokátům, forenzním specialistům),
 • jak často k incidentu docházelo
 • případně kontaktní emailovou adresu anonymního oznamovatele
 • Pro podání písemného oznámení je možné využít šablonu, do které potřebné údaje vyplníte.

  Jiná oznámení

  Kdokoliv (včetně zaměstnanců, dodavatelů, obchodních partnerů, statutárních orgánů i třetích stran) může učinit oznámení o možném protiprávním jednání, porušení právních předpisů, zásad chování, pravidel a norem platných ve společnosti ŠKO-ENERGO, ke kterému u společnosti ŠKO-ENERGO došlo nebo má dojít.

  V případě, že se bude jednat o jiné oznámení, než popsané v sekci „Oznamování protiprávních jednání v režimu Zákona o ochraně oznamovatelů“ (jinými slovy půjde o oznámení o jiných nežádoucích jednáních nebo se ukáže, že oznámení podala jiná osoba), bude postup následující. Příslušná osoba postoupí toto „jiné oznámení“ k vyřízení patřičnému pracovníkovi společnosti ŠKO-ENERGO. I takové oznámení bude řádně, důsledně, spravedlivě a se vší vážností šetřeno.

  Jiná oznámení lze podávat na tyto kontaktní údaje:

  • telefonicky, přičemž příslušné osoby jsou dostupné na telefonním čísle 734 264 331 v pracovní dny od 8 do 15 hodin,
  • na žádost oznamovatele osobně u příslušné osoby, přičemž požádá-li o to oznamovatel, je příslušná osoba povinna oznámení tímto způsobem přijmout přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal,
  • e-mailem: oznameni@sko-energo.cz,
  • poštou na adresu ŠKO-ENERGO, s.r.o., tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav, k rukám příslušné osoby – jméno příslušné osoby je třeba uvést na obálce!
  • Příslušné osoby:
   Příslušná osoba 1: Mgr. Marcela Kubínová
   Příslušná osoba 2: Mgr. Pavlína Fraňková
   Příslušná osoba 3: Mgr. Petr Fojtek

   Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

   Oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti ŠKO-ENERGO, lze za podmínek stanovených Zákonem o ochraně oznamovatelů podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti.

   Ministerstvo spravedlnosti je povinno přijímat oznámení učiněná ústně nebo písemně. Požádá-li o to oznamovatel, je pověřený zaměstnanec povinen oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

   Ministerstvo spravedlnosti zavedlo elektronický formulář pro podání oznámení a zveřejnilo emailovou adresu a telefonní číslo, přičemž uvedené je dostupné zde: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ .

   Další podrobnosti o podávání oznámení Ministerstvu spravedlnosti, včetně výčtu protiprávních jednání, která lze oznámit, a okruhu oznamovatelů, jsou dostupné zde: https://oznamovatel.justice.cz/.

   Zákaz zneužívání oznamovací linky

   Společnost ŠKO-ENERGO plně podporuje využívání možnosti podat oznámení o nežádoucích jednáních. Zároveň však apeluje na to, aby tato možnost nebyla zneužívána.

   Oznámení podávejte pouze tehdy, pokud se skutečně domníváte, že se zakládá na pravdivých informacích.

   Je nepřípustné podávat vědomě nepravdivé nebo dokonce šikanózní oznámení!

   Podání vědomě nepravdivého oznámení může za zákonem stanovených podmínek naplňovat i znaky přestupku nebo trestného činu (například pomluvy či křivého obvinění).

   Vaše dotazy

   Pokud máte dotazy k fungování oznamovací linky nebo k postupu řešení hlášení o nežádoucích jednáních, můžete se s nimi obrátit na osobu odpovědnou za compliance (e-mailová adresa: compliance@sko-energo.cz).

   S dotazy na již podané konkrétní oznámení se však vždy obracejte na příslušné osoby, které Vaše dotazy vyřídí, případně postoupí patřičnému pracovníkovi.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti