Historie společnosti

Po založení společnosti v roce 1995 probíhaly velmi intenzivní práce na převzetí zařízení od Škoda Auto a vybudování nových moderních částí, především nové teplárny a čisticích stanic.   V roce 1999 byla uvedena do provozu teplárna. Zařízení společnosti jsou s důrazem na zvyšování ekologické, ekonomické i technické úrovně průběžně modernizována.

Historie

1995

Škoda Auto společně s VW Kraftwerk dokončily studie rekonstrukce energetických zařízení podle standardů VW a připravily projekt pro stavbu teplárny. Byla založena dceřinná provozní společnost ŠKO-ENERGO. Pro financování tohoto projektu byla založena společnost ŠKO-ENERGO FIN, která nyní vlastní veškerá důležitá zařízení a stavby a pronajímá je provozní společnosti ŠKO-ENERGO. Obě firmy zahájily svou činnost 1. 7. 1995.

1996

Byl položen základní kámen nové teplárny. Jako první byl postaven horkovodní kotel K40, který po dobu výstavby zajišťoval jistotu dodávek tepla pro závod i město Mladá Boleslav. Byla zahájena výstavba čističek odpadních vod z provozů lakoven, zaolejovaných vod a emulzí z mechanických provozů závodu ŠKODA AUTO. V centrální kompresorové stanici byl instalován turbokompresor o výkonu 10 000 m3/h.

1997

V lednu byly zahájeny zemní práce a betonáže základů nové teplárny. V závodech firem Alstom a Vítkovice (konsorcium EVT) začala výroba fluidních kotlů a firma Siemens zahájila výrobu parních turbín. ŠKO-ENERGO převzalo od Škoda Auto vybraná energetická zařízení. Byl zahájen zkušební provoz čisticí stanice odpadních vod z lakovny Z17A a měrných objektů odpadních vod Z23 a Z26. Do provozu byla uvedena i nová zařízení chladicí vody pro výrobní provozy Škoda Auto Z24 a E14A. V závodě Česana byl zahájen provoz bezobslužné plynové výtopny a v závodě Vrchlabí byla zahájena výstavba parního plynového kotle.

1998

V teplárně byly dokončeny tlakové celky parních kotlů. Postupně byla dokončována celá technologie nově budované teplárny. Byly zprovozněny a do zkušebního provozu uvedeny fluidní parní kotle K80 a K90 o výkonu 140 t/hod., parní plynový kotel K70, obě parní turbíny a další zařízení teplárny. Byl zahájen zkušební provoz čističky zaolejovaných vod Z25 a stanice na čištění dešťových vod Z29 včetně dvou lagun. Ve Vrchlabí byl do provozu uveden nový parní plynový kotel o výkonu 10 t/hod.

1999

Po dostavbě ventilátorové chladicí věže byla celá teplárna uvedena do zkušebního provozu. Byla dokončena výstavba chladicí věže Z6 a přestavba demineralizační stanice Z10 jako zdroje upravené vody pro teplárnu i pro provoz lakoven v závodě Škoda Auto. Dokončena byla i čerpací stanice dešťových vod Z22. V hlavní rozvodně vysokého napětí E25, která propojuje přívodní linky 110 kV z STE se ŠKO-ENERGO a dále se Škoda Auto, byla pro zlepšení jistoty v zásobování zahájena výměna vypínačů, odpojovačů a ochran.

2000

Po kolaudaci teplárny i dalších zařízení v oblasti infrastruktury byl zahájen trvalý provoz. Chladicí stanice vody E14A byla rozšířena pro nové provozy Škoda Auto. V rozvodně 110 kV E25 byl nainstalován odpojovací program, který chrání teplárnu i provozy Škoda Auto při výpadku venkovní sítě. V oblasti stlačeného vzduchu byla provedena rekonstrukce řídicího systému u turbokompresoru TK4.

2001

Pro zásobování teplárny černým uhlím byla uzavřena dlouhodobá smlouva s dodavatelem OKD Ostrava. Pro zlepšení hospodárnosti provozu teplárny byla doplněna chladicí věž o třetí buňku. V kompresorové stanici E14 byly nainstalovány nové turbokompresory TK6 a TK7 o výkonu 2 × 16 000 m3/hod. Do provozu byl postupně uveden informační systém pro sběr a zpracování technických dat ENERGIS. Pro čističku zaolejovaných vod Z25 byl vybudován nový chladicí systém. V demineralizační stanici Z10 byla doplněna technologie na úpravu kondenzátu.

2002

Ve spolupráci s VW Kraftwerk a firmou Alstom byla zpracována studie na zvýšení výkonu fluidních kotlů na 105 % a na spalování směsi černého a hnědého uhlí. Jako dodatečné opatření byla provedena instalace zkrápění uhelné skládky. Pro možné spalování odpadních olejů v teplárně byly zahájeny projekční práce. Byla dokončena rekonstrukce řídicího systému pro turbokompresory TK1 a TK2 a rekonstrukce chladicí věže Z7 u E14. Byla provedena rekonstrukce rozvodny v kompresorové stanici E5 v rámci návaznosti na převod soustavy VN Škoda Auto ze 6 kV na 22 kV.

2003

V teplárně byla provedena optimalizace provozu fluidních kotlů na směs černého a hnědého uhlí v poměru 50 : 50. Byly zahájeny zkoušky na využití energetického obsahu separovaných olejů. Výsledkem zkoušek bylo získání certifikátu pro technologické palivo "olejová emulze ŠKO-ENERGO". Byl nainstalován vibrační monitorovací systém ADASH pro zlepšení prevence v oblasti údržby důležitých točivých zařízení. V objektu E14 byla zprovozněna nová stanice chladicí vody E14B pro novou svařovnu Škoda Auto. V úpravně vody Bradlec byl rekonstruován topný systém s přechodem na plynový s výraznou energetickou úsporou.

2004

V teplárně byl po příslušných zkouškách zahájen trvalý provoz na směs hnědého a černého uhlí v poměru 60 : 40. Byly zahájeny zkoušky pro spalování biomasy v podobě peletek. Byly vybudovány nové horkovodní přípojky pro objekt Bondy Centra a oblast ve východní průmyslové zóně. Pro zvýšení provozní jistoty v zásobování Škoda Auto elektrickou energií byl realizován nový rezervní přívod 22 kV z rozvodny STE Mladá Boleslav do E25.

2005

Byla provedena opatření pro zlepšení mixu hnědého a černého uhlí 50/50%. Společnost převzala provoz vysokého napětí. Firma oslavila 10 let úspěšné činnosti. Byla uzavřena dlouhodobá smlouva na dodávky hnědého uhlí. Proběhly úspěšné zkoušky spalování peletek jako příprava nového projektu. Byla realizována horkovodní přípojka pro firmy D+D REAL a Faurecie ve východní průmyslové zóně a pro firmu Promus v průmyslové zóně Kosmonosy. Po dohodě se Škoda Auto převzala ŠKO-ENERGO provoz a údržbu sítí nízkého napětí ve výrobních objektech, včetně příslušného personálu. V hlavní rozvodně E25 22kV byla bez přerušení dodávek elektrické energie provedena celková rekonstrukce 18 kobek.

2006

Úprava třídiče popela na kotli K80 zlepšila možnost pro další zvýšení mixu HU/ČU. Po stejných úpravách na K90 bude dosaženo až 80/20. Proběhla postupná rekonstrukce rozvodny vysokého napětí 22kV na E25. Byla realizována stavba na příjem, dopravu a dávkování peletek (biomasy) do kotlů. Navázána lepší spolupráce s magistrátem města a Centrothermem v oblasti zásobování obyvatelstva teplem. Ve spolupráci ŠKO-ENERGO, Centrotherm a Škoda Auto byla Centrothermem realizována horkovodní přípojka pro Vysokou školu Škoda Auto Na Karmeli. Největší akcií byla rekonstrukce rozvodny 22 kV v objektu E14, který je centrem pro výrobu stlačeného vzduchu 12 bar a chladicí vody.Byly zahájeny kompletní zkoušky dopravy a spalování peletek z biomasy. Na základě požadavku Škoda Auto byl v závěru roku 2006 zvýšen instalací nových čerpadel na stanici chladicí vody E14 A celkový průtok chladicí vody pro svařovny M12B a M14 z 670 m3/hod. na 870 m3/hod.

2007

Dodavatel černého uhlí sdělil, že vzhledem k ukončení těžby na dole Lazy nebude možné dodávat po roce 2015 černé uhlí. Hledány alternativy za uhlí z OKD. Jako možnost bylo polské uhlí a další zvyšování hnědého uhlí. V teplárně proběhl úspěšně garanční provoz na biomasu. V rámci investice Škoda Auto byla realizována první etapa zavádění systému monitorování a řízení rozvoden VN MicroSCADA. Byla vybudována tzv. hlava systému, tj. řídicí servery a pracoviště operátora a začleněno cca 15% stávajících rozvoden. V souvislosti s novou legislativou byly na všech napáječích pro město instalovány připojovací moduly pro připojení nouzových zdrojů pro případ delších odstávek a poruch na zdroji nebo potrubí. ŠKO-ENERGO získalo pro teplárnu integrované povolení podle zákona č. 76/2002 Sb. o intergrované prevenci.

2008

Bylo zahájeno cementování vodovodních potrubí průmyslové vody z Bradlce pro zvýšení jeho životnosti. V objektu E14 byla realizována stavba čtyř nových šroubových kompresorů 12 bar v objektu kompresorové stanice E14 jako náhrada za dožitou kompresorovou stanici E10. Byly zahájeny práce na novém zdroji pro závod Vrchlabí. Jednáno s firmou ČEZ o možných dodávkách tepla z elektrárny Poříčí u Trutnova novým horkovodním potrubím. Zpracována feasibility study pro třetí blok v Mladé Boleslavi. Ve spolupráci s Centrothermem byla realizována horkovodní přípojka pro nové Technologické centrum Škoda Auto. V roce 2008 proběhl ve společnosti certifikační audit systému řízení podle norem ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005 pro výrobu tepla a elektrické energie a čištění odpadních vod.

2009

Zahájení provozu nového hokovodního napaječe pro Technologické centrum Škoda Auto výkonu 2,6 MWt. Realizací této investice byl vytvořen předpoklad pro připojení dalších objektů v centru města. ŠKO-ENERGO zahájilo zkušebně spalování peletek vyrobených z odpadního dřeva z provozů Škoda Auto. Ve východní průmyslové zóně byl připojen na horkovodní systém objekt firmy VGP, kde byla dokončena první etapa výstavby. V novém Technologickém centru převzalo ŠKO-ENERGO do provozu a údržby kompresorovou stanici a rozvodnu vysokého napětí. V blízkosti Technologického centra Škoda Auto byla realizována odbočka z páteřního horkovodního potrubí a byl napojen nový odběr tepla pro mlýn Unimills a vytvořeny technické podmínky pro budoucí přípojení objetku Česana na horkovod. V oblasti eletrorozvodů provedlo ŠKO-ENERGO opravy na zařízení lisovny M12A a převzalo zařízení do provozu a údržby.

2010

Teplárna dokončila zkoušky palivového mixu. Byl ověřen provoz kotlů na 100% hnědého uhlí. Vedle zavedeného spalování peletek z biomasy bylo zahájenou peletizování a spalování odpadního dřeva ze Škoda Auto. Došlo též ke změně vlastnické struktury. Byla dokončena poslední etapa cementace vnitřního povrchu obou přívodních potrubí průmyslové vody z úpravny vody Bradlec do závodu v délce pěti kilometrů. Její efekt spočívá ve výrazném prodloužení životnosti potrubí a snížení rizika vzniku poruch.

2011

Společnost uvedla do užívání investice zaměřené především na zlepšení bezpečnosti práce a provozní jistoty. Dále byla rozšířena horkovodní síť za účelem zvýšení dodávek tepla, došlo k výměně velkoplošné obrazovky pro sledování a řízení provozu teplárny. V oblasti infrastruktury byly investice určeny zejména na modernizaci řídicích systémů, u čerpací stanice dešťových vod ze ŠKODA AUTO byla provedena modernizace zařízení zaměřená na bezpečnost a havarijní připravenost. Mezi významné akce v úseku vodního hospodářství patřilo čištění velkokapacitních nádrží na odpadní vody a oprava čerpadla pro lisování kalů na stanici Z17A. Na stanici Z29 byla provedena sanace nátokového bazénu a repase čerpadel pro přívalové deště.

2012

V roce 2012 byla realizována první etapa modernizace energetického zdroje v závode Vrchlabí. Došlo ke změně topného media z páry na teplou vodu. Byly rekonstruovány plynové kotle, vybudována nová strojovna a nová teplovodní síť, včetně předávacích stanic. V oblasti rozšiřování horkovodní sítě v Mladé Boleslavi byly na horkovod připojeny objekty firem D+D Real, Proseat a Havex. V závodě Škoda v Mladé Boleslavi převzalo ŠKO-ENERGO do provozu a údržby nová energetická zařízení, související s rozšířením závodu pro modely Rapid a Octavia. ŠKO-ENERGO převzalo činnosti a personál útvaru Energetické hospodářství Škoda.

2013

Po 15 letech provozu teplárny byla provedena generální oprava parní turbíny turbogenerátoru T90. Z důvodu zvýšení výkonu byla na zařízení pro spalování biomasy realizována potřebná technická opatření. Společnost rozšířila horkovodní síť v oblasti průmyslové zóny Kosmonosy a nových objektů vývojového závodu Česana Jih. V závodě Kvasiny byla uvedena do trvalého provozu kogenerační jednotka o výkonu 2 MWel a 2 MWt. Kogenerační jednotka o stejném výkonu byla instalována v závodě Vrchlabí. Na energetických sítích v závodě Škoda pokračovala výměna potrubních přívodů energií do objektů.  Společnost převzala do provozu a údržby další energetické rozvody a zařízení v objektech. Provedena byla řada technických opatření k zajištění úspor energií.

2014

V roce 2014 byla provedena rozsáhlá revize turbín v teplárně. Společnost převzala provoz údržby v Česaně. Ve Vrchlabí je uvedena kogenerační jednotka do trvalého provozu.

2015

Po dvaceti letech od založení je ŠKO‑ENERGO stabilním, konkurenceschopným a regionálně významným podnikem, který zajišťuje komplexní energetické dodávky pro společnost ŠKODA AUTO i teplo pro potřeby mladoboleslavských firem a obyvatel. V budce na komíně teplárny poprvé úspěšně hnízdí sokolí pár a komín ŠKO‑ENERGO se tak stává nejvýchodnější českou průmyslovou stavbou obsazenou sokoly.

2016

Společnost realizuje unikátní projekt umožňující ukládání elektrické energie prostřednictvím elektrokotle. Tento projekt, označovaný v zahraničí jako Power to Heat, je prvním v průmyslové energetice v České republice. Díky němu se ŠKO‑ENERGO podílí na zajištění stability rozvodné sítě.

2017

Chladicí věže 10 a 30 prošly celkovou opravou. Dochází k výměně regulátorů obou turbín. ŠKO‑ENERGO své teplo nezdražuje, a také díky tomu je podle nezávislého experta dálkové teplo bezkonkurečně nejvýhodnějším zdrojem tepla pro obyvatele Mladé Boleslavi. Automobilka si vybírá ŠKO‑ENERGO i za partnera v oblasti elektromobility, konkrétně v budování infrastruktury. Mottem ŠKO‑ENERGO už není jen „Hřeje Vás čistá energie“, ale také „Čistá energie a e-Mobilita“.

2018

U mladoboleslavského letiště je slavnostně zprovozněna první veřejná dobíjecí stanice ŠKO‑ENERGO. Ta je výsledkem spolupráce ŠKO‑ENERGO s automobilkou i magistrátem a společné vize, aby se Mladá Boleslav stala inteligentním městem (Smart City). V plánu je ještě několik veřejných dobíjecích stanic, nicméně hlavním úkolem pro ŠKO‑ENERGO je dobíjecí infrastruktura přímo v závodech automobilky. Turbína a generátor TG90 procházejí generální opravou. Je provedena výměna vyzdívky a ocelové pláště popelového sifonu fluidního kotle K90 a VN ochrany bloku 90.

2019

Zvýšením dávkování vápence a aplikováním primárních opatření deNOx snižuje společnost emise s ohledem na Přechodný národní plán ČR. Množství emisí SO₂ je na poloviční hodnotě oproti předchozímu roku. ŠKO-ENERGO přišlo s řešením stále četnějších poklesů a krátkodobých výpadků v sítích vysokého napětí, které mají za následek výpadky řídicích systémů a robotických linek v provozech lakovny ve ŠKODA AUTO. V mladoboleslavském závodě je instalováno zařízení UGS (Ultracapacitor Grid Stabilizer), které je z hlediska svého využití jako krátkodobého záložního zdroje pro tak velký výkon pohonů a spotřebičů v průmyslovém závodě vůbec prvním v Evropě.

2020

Společnost ŠKO-ENERGO má za sebou 25 let úspěšného působení na energetickém trhu a před sebou výhled do budoucnosti, ve které chce uskutečnit v návaznosti na strategii ŠKODA AUTO i své další ambiciózní plány s důrazem na snížení uhlíkové stopy a hospodaření s vodou.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti