Ekologický program

Společnost ŠKO-ENERGO minimalizuje produkci odpadů intenzivním hledáním a důslednou realizací projektů pro využití vedlejších produktů svých procesů. V oblasti ochrany ovzduší trvale snižujeme emise vypouštěných plynných i tuhých látek. Přispěli jsme dále výrazně k 20% snížení produkce odpadních vod v závodu Škoda Auto.

Ekologický program

Odpadové hospodářství

Nejvýznamnější složkou při výrobě energií je popílek ze spalování, pro který byl získán certifikát umožňující jeho využití pro stavební účely.

Alternativní paliva

V oblasti paliv připravujeme a postupně realizujeme využití vhodných energeticky bohatých zbytkových produktů z vlastní procesů a z výrobních procesů Škoda Auto. Přispíváme tak k dalšímu snižování zátěže životního prostředí.

Ochrana ovzduší

Technologie fluidního spalování s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny minimalizuje vliv jejich výroby na životní prostředí. Ve ŠKO-ENERGO dodržované emisní limity jsou v současnosti o polovinu nižší, než platné zákonné normy a jsou zárukou plnění přísných emisních limitů požadovaných EU.

Ochrana vod

ŠKO-ENERGO vyrábí pro Škoda Auto průmyslovou vodu a zajišťuje nákup a rozvod pitné vody. Nedílnou součástí těchto služeb je i čištění odpadních vod z procesů lakování a mechanického opracování kovů ve Škoda Auto. Důsledným dělením odpadních vod a výstavbou dvou lagun k dočištění průmyslových a dešťových vod bylo dosaženo významného snížení znečištění vypouštěného do povrchových vod. Pravidelným vyhodnocováním stavu rozvodů a spotřeby pitné a průmyslové vody a intenzivní spoluprací s odbornými útvary Škoda Auto v oblasti chladicích vod došlo k výraznému snížení spotřeby pitné a průmyslové vody a k 20% snížení produkce odpadních vod.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti