Kdo vyrábí a dodává teplo do vašich domácností?

8. 2. 2024

Rok 2023 byl v oblasti dodávek tepla bohatý na výročí. Oslavili jsme 60 let od prvních dodávek dálkového tepla z teplárny automobilky AZNP, 30 let od založení společnosti Centrotherm a nakonec 25 let od spuštění prvního bloku nové moderní teplárny ŠKO-ENERGO do zkušebního provozu.

Dodávky tepla, jak to vlastně funguje? Kdo teplo dodává? ŠKO-ENERGO nebo Centrotherm? Je to prosté. ŠKO-ENERGO teplo vyrábí a Centrotherm teplo po městě dále distribuuje. Spolupráce společnosti ŠKO-ENERGO a Centrotherm jde tedy ruku v ruce. Teplo vyrobené v teplárně z mixu hnědého uhlí a fytopelet putuje horkovodní sítí až na hranici závodu Škoda Auto. Na tomto místě Centrotherm teplo přebírá a dostává ho do výměníkových stanic. Výměníková stanice tepla slouží zejména k transformaci dálkově dodávaného tepla o vyšších teplotách a tlacích na hodnoty přijatelné pro místní otopnou soustavu. Od hranice závodu teplo dále putuje až do domácností (na patu objektu konkrétně) a my jsme díky tomu hezky v teple.

Můžete se ptát, jak se tedy tehdy topilo, když nebylo po městě zavedené horkovodní potrubí. Domy měly své vlastní malé kotelny ve sklepech nebo teplo přicházelo z parních či mazutových kotelen. Tyto kotelny však byly po výstavbě horkovodní sítě a kvůli znečišťování ovzduší postupně likvidovány.

V roce 1968 byla v rámci technických služeb města založena speciální instituce pro zavádění systému centrálního zásobování teplem. V té době byla myšlenka centrálního zásobování teplem velmi moderní a z ekonomického i energetického hlediska velmi zajímavá. Při výstavbě teplárny pro nový závod AZNP v 60. letech minulého stole byl vykonstruován plán vybudování horkovodní sítě, která mělazásobovat město teplem. Efektivita a účinnost teplárny se tak díky tomu mnohonásobně zvýšila. Od roku 1963 byl zahájenprovoz i pro mimozávodní spotřebu. Během rozvoje městahromadné bytové výstavby se v několika etapách horkovodní síť systematicky rozšiřovala do dnešní velikosti a podoby.V roce 1993 byla založena společnost Centrotherm Mladá Boleslav a.s., která se o distribuci tepla stará dodnes. ŠKO-ENERGO Centrothermem úzce spolupracuje a hraje roli hlavního dodavatele tepla, který zásobuje vedle závodu Škoda Auto také více než 14 000 domácností v Mladé Boleslavi.

                                                                                                              

Více zajímavostí se dozvíte z rozhovoru s vrchním mistrem společnosti Centrotherm, který v oblasti energetiky pracuje již přes 40 let.

JAKOU ROLI JSTE ZASTÁVAL PŘI ZAČÁTCÍCH SAMOTNÉHO CENTROTHERMU?

Já bych neřekl, že to byla nějaká role. Já jsem nebyl u divadla (směje se). Tehdy jsem zastával roli mistra údržby. Nade mnou byl ještě vrchní mistr a ten měl na starost výměníkové stanice, kotelny a rozvody teplé vody.

Jenom na vysvětlenou… Spousta lidí neví, co Centrothermdělá. Obyvatelé bytů si do dneška myslí, že jsou napojeni na Škodovku a že všechno dělá Škodovka. My Centrothermpřebíráme teplo od ŠKO-ENERGO na hranici areálu Škoda Auto a od tohoto místa ho dostáváme do výměníkových stanic. Já to vždy popisuju tak, že my dostáváme ropu a z této ropy ve výměníkové stanici děláme benzín a naftu pro jednotlivé uživatele.

CO V DOBĚ ZAČÁTCÍCH CENTROTHERMU VAŠE PRÁCE OBNÁŠELA? NEBO JE TO STÁLE TO SAMÉ?

Teď toho mám na starost malinko více. Dříve jsem měl na starost pouze údržbu. To znamená, že jsem měl na starost zhruba 20 lidí a v tomto počtu jsme se společně starali o údržbu provozu. V praxi to znamenalo, že když nastala porucha na horkovodu, opravili jsme horkovody, když byl problém ve výměníkové stanici, opravili jsme výměníkovou stanici. Dřív pro nás stavbu a rozvody dělala jiná firma, dodavatelská firma, a po roce 1993 jsme si sehnali státní svářeče. Byla to pro nás novinka, protože do té doby jsme státní svářeče neměli a museli jsme si je sami najímat nebo čistě na brigádu. Nakonec jsme si vyškolili vlastní svářeče a od roku 1994 jsme si výměníkové stanice dělali sami. Postoupili jsme tak, že jsme si nakonec dělali i horkovody.

JESTLI TO DOBŘE CHÁPU, TAK JSTE V OBLASTI ENERGETIKY A VYTÁPĚNÍ PRACOVAL JIŽ PŘED ZALOŽENÍM CENTROTHERMU…

Přesně tak, na této funkci jsem od roku 1981. Začal jsem jako dělník. Prakticky mě vzali od lopaty a pak jsem se postupně dostal do kanceláře.

JAK VZPOMÍNÁTE NA ZAČÁTKY CENTROTHERMU? BYLA TO VELKÁ ZMĚNA, KDYŽ VZNIKLA SAMOSTATNÁ SPOLEČNOST?

Samozřejmě, že to byla větší změna. Bylo po revoluci a všechno vyvíjelo. Byla to velmi hektická doba a pořádně jsme si v té době mákli. Naplňovali se realizace, plány a podobné věci. My jsme tady zadělávali vodoměry, které byly po bytech (jak na teplou vodu, tak na studenou vodu). Teplo a energie se dodávaly přímo do bytu. Dělali jsme také regulace na patách objektu a dodělávali jsme stoupačkové regulátory na topení. Bylo toho v té době opravdu hodně.

Když se založil Centrotherm, dalším úkolem bylo nad rámec dalších věcí odstranit největší znečišťovatele ovzduší v Mladé Boleslavi. V té době zde ještě byly uhelné kotelny a jedna mazutová kotelna v nemocnici. My jsme vznikli v roce 1993 a hned v roce 1994 jsme montovali první rychloohřev v Mladé Boleslavi. Měli jsme štěstí a dostal se k nám až ze samotného Švédska. Majitelka firmy, představte si mladoboleslavská rodačka, si založila firmu v Čechách a její firma nám přímo ze speciálních výstav dodávala výměníkové stanice.

ŠKO-ENERGO TEPLO VYRÁBÍ, CENTROTHERM HO DISTRIBUUJE. JAK Z VAŠÍ ZKUŠENOSTI PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE MEZI NAŠEMI SPOLEČNOSTMI?

Spolupráce se ŠKO-ENERGO byla vždycky na celkem dost dobré a kvalitní úrovni.

V 90. letech ŠKO-ENERGO postavilo novou teplárnu, která měla lepší parametry a novější technologii. My jsme k tomu plus likvidovali znečišťovatele. Nová teplárna pomohla ovzduší a obyvatelé měli topení celých 1 400 hodin. Díky tomu, že ŠKO-ENERGO mělo dostatek kapacity, nebo vlastně Škodovka měla dostatek kapacity, tak jsme my mohli rozšířit horkovodní síť a napojovat nové objekty.

CO JE NA VAŠÍ PRÁCI NEJTĚŽŠÍ?

V současné době je nejtěžší práce s lidmi (směje se). Ne, to je samozřejmě vtip. Jsem vděčný lidem, kteří to tady předtím pro nás připravili. Ono potěší, když někdo udělá kus horkovodu nebo novou výměníkovou stanici. Člověka potěší, když za sebou vidí kvalitní práci.

Práce mě bavila od začátku. Jsem v této oblasti vyučený, mám na to školu a tuto práci vykonávám už 42 let.

 

SOUTĚŽ O KNIHU ENERGIE VE SVĚTĚ AUT

Zaujala vás historie dodávek dálkového tepla a distribuce tepla pro město Mladá Boleslav? Nyní máte možnost vyhrát knihu Energie ve světě aut z pera naší kolegyně, která popisuje začátky naší společnosti, jak fungujeme a jaké aktivity podnikáme pro ekologii, udržitelnost, našeho hlavního zákazníka Škoda Auto a nepochybně pro obyvatele regionu Mladoboleslavsko. Zajímavé čtivo plné ojedinělých informací, které vás překvapí a naučí.

Stačí vyplnit následující tajenku, celou podobu s konečným výsledkem poslat do 29.02.2024 na email martina.vulcova2@sko-energo.cz a máte možnost tuto úžasnou knížku získat.

Ze zaslaných správných odpovědí vylosujeme jednoho šťastného výherce a kontaktujeme ho na e-mail, kterým nás sám kontaktoval.

Hodně štěstí!

 1.  Podpůrné služby = služby výkonové …..
 2.  Kromě dřevní štěpky se jako biomasové palivo používají …
 3.  Jednotka elektrického proudu
 4.  Typ stanice sloužící slouží k transformaci dálkově dodávaného tepla o vyšších teplotách a tlacích na hodnoty přijatelné pro místní otopnou soustavu
 5.  Název společnosti, která distribuuje teplo pro potřeby města Mladá Boleslav
 6.  Zkratka pro označení automobilky Škoda Auto po znárodnění v roce 1945
 7.  Neodpařený zbytek při frakční destilaci ropy za atmosférického tlaku, který se dále destiluje za sníženého tlaku
 8.  Zkratka pro označení ultrakapacitoru (zařízení, které vyrovnává krátkodobé poklesy napětí v distribuční síti)
 9.  Počet let od prvních dodávek dálkového tepla z teplárny automobilky Škoda Auto
 10.  Škoda Auto ve spolupráci se ŠKO-ENERGO si dává za cíl dosáhnout CO2 ….
 11.  Společnost ŠKO-ENERGO je ve scenérii města Mladá Boleslav známá díky svému ….